O application – Chính sách quyền riêng tư

Mục đích

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách ứng dụng O Application thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu người dùng.

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Ứng dụng O Application thu thập các loại dữ liệu sau từ người dùng:

  • Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và số điện thoại của người dùng.
  • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập dữ liệu về cách người dùng sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như các tính năng họ sử dụng và các trang họ truy cập.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng để:

  • Cung cấp và duy trì ứng dụng: Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng để cung cấp và duy trì ứng dụng, chẳng hạn như để đăng ký người dùng và lưu trữ dữ liệu của họ.
  • Cải thiện ứng dụng: Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng để cải thiện ứng dụng, chẳng hạn như để theo dõi mức độ sử dụng và xác định các vấn đề.
  • Gửi thông báo: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu người dùng để gửi thông báo cho họ về ứng dụng, chẳng hạn như thông báo về các tính năng mới hoặc các bản cập nhật bảo mật.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng với các bên thứ ba sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp lưu trữ và phân tích dữ liệu.
  • Các bên thứ ba khác: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu người dùng với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như các nhà quảng cáo, nếu người dùng đã đồng ý.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của mình. Bạn cũng có quyền chọn không nhận được thông báo từ ứng dụng. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@webdesignvungtau.com.

Thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua ứng dụng hoặc qua email.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@webdesignvungtau.com.

Contact Me on Zalo